Informacje

Telefon całodobowy - 24/7

Regulamin, Płatności, Gwarancja, Montaż.

Znajdziesz tutaj w szczególności informacje o naszych usługach, zasadach składania zamówienia, prawie do odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialności z tytułu niezgodności usługi z umową.

Sklep Zabezpieczenie auta z siedzibą w Krakowie jest firmą która specjalizuje się w tworzeniu systemów opartych na technologiach GPS oraz GPRS. Bardzo dynamiczny rozwój firmy umożliwia nam zdobywanie nowych obszarów rynku w dziedzinie usług związanych z telemetrią.

Firma  powstała w 2008 roku na początku naszej działalności zajmowaliśmy się projektowaniem, montażem oraz konserwacją szerokiego spektrum elektronicznych systemów zabezpieczeń tak jak monitoring, alarmy, kontrola dostępu czy też systemów przeciwpożarowych. Od kilku lat zaczęliśmy świadczenie usług monitoringu gps pojazdów, maszyn budowlanych oraz rolniczych, a także osób starszych i dzieci. Jeśli planujesz montaż jakiegokolwiek systemu zabezpieczeń w tym także monitoring pojazdów gps , rozbudowę lub modernizację skontaktuj się z nami. W roku 2024 wprowadziliśmy do sprzedaży elektroniczne zabezpieczenie samochodów Immobilizer SEO CAN Blu, który montujemy na terenie całej Polski.

Chętnie, bez zobowiązań podzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz przygotujemy wycenę. Nasze konsultacje oraz oferty przygotowywane są całkowicie bezpłatnie, zapraszamy do kontaktu – z chęcią odwiedzimy Państwa w dogodnym terminie. Posiadamy także całodobowy serwis 24h/365 dni w roku jeśli będziesz potrzebował pomocy w razie problemów. Naszą działalność prowadzimy na terenie całego kraju. Nasi instalatorzy znajdują się w każdym większym mieście na terenie Polski. Nasza główna siedziba znajduje się w Krakowie.

  1. DEFINICJE

  Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1.1.  HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
  1.2.  KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
  1.3.  KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  1.4.  KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o  świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  1.5.  KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
  1.6.  PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  1.7.  REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
  1.8.  REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
  1.9.  SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.zabezpieczenieauta.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
  1.10.  SPRZEDAWCA – ARDERO (adres rejestrowy działalności: os. Piastów 8/14 31-623 Kraków) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6782850097, REGON 120638824, adres poczty elektronicznej: biuro@zabezpieczenieauta.pl, numer telefonu:  (+48) 12 307 07 67 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

  Numer konta bankowego mBank Spółka Akcyjna Oddział Bankowości Detalicznej 44 1140 2004 0000 3802 5127 5545

  1.11.  STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
  1.12.  UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  1.13.  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa  świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  1.14.  USŁUGODAWCA – ARDERO (adres prowadzenia działalności: os. Piastów 8/14, 31-623 Kraków) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6782850097, REGON 120638824, adres poczty elektronicznej: biuro@zabezpieczenieauta.pl, numer telefonu:  (+48) 12 307 07 67 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
  1.15.  ZAMÓWIENIE  – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
  2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
  2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

  ARDERO
  os. Piastów 8/14, 31-623 Kraków
  NIP 6782850097
  Regon 120638824
  Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 1367 prowadzonej przez Prezydenta miasta Krakowa.
  Numer konta bankowego PLN – mBank Spółka Akcyjna Oddział Bankowości Detalicznej 44 1140 2004 0000 3802 5127 5545
  Adres poczty elektronicznej  biuro@zabezpieczenieauta.pl Adres strony internetowej  http://www.zabezpieczenieauta.pl/
  Numer telefonu  +48 12 307 07 67 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora)

  2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
  2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;
  2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
  2.5.3. Newsletter będący informacją o ofertach i okazjach do Klientów
  2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;
  2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
  2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1280×800 pikseli;
  2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
  2.7. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie , które gromadzą informacje związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu na Konto), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać Hasła.
  2.8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  2.9. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  2.10. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w  sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  2.11. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób  bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.
  2.12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje  środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

  1. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
  3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  3.3.1. Umowa o  świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
  3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym),  adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
  3.3.2. Umowa o  świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
  3.4. Umowa o  świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
  3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.
  3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o  świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
  3.6.2. Klient, który dokonał Rejestracji Konta może wypowiedzieć umowę o świadczenie tejże Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym także poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu takiej dyspozycji korzystając z opcji w ramach Konta.
  3.6.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
  3.6.4. Wypowiedzenie umowy o  świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
  3.6.5. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

  1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy”  pod adresem: https://www.zabezpieczenieauta.pl/informacje/
  4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
  4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
  4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.
  4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE”.
  4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
  4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
  4.8. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia i/lub płatności w przeciągu 3 dni roboczych, zamówienie zostaje anulowane.
  4.9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub inny dokument potwierdzający sprzedaż (np. paragon) i gwarancję na towar.

  1. DOSTAWA

  5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie  14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.
  5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
  5.2.1. transportem własnym; lub
  5.2.2. odbiór osobisty; lub
  5.2.3. za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
  5.3. Dostawa  Produktów dostępna jest na terytorium:  Rzeczypospolitej Polskiej.
  5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” pod adresem https://www.zabezpieczenieauta.pl/informacje/
  5.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi,  że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

  1. PŁATNOŚĆ

  6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  6.1.1. Za pobraniem (płatność przy odbiorze przesyłki do 15 000 zł brutto);
  6.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).
  6.1.3. Płatności elektroniczne (obsługiwane poprzez Autopay, przelew bankowy, płatność kartą kredytową, szybki przelew, … ).
  6.1.4. Płatność systemem ratalnym
  6.1.5. Gotówką przy odbiorze towaru w oddziałach firmy.
  6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
  6.3. W  wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

  1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej na adres: ARDERO os. Piastów 8/14 31-623 Kraków lub w formie elektronicznej (zeskanowanego i podpisanego oświadczenia woli) na adres: biuro@zabezpieczenieauta.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (link).
  7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej – od dnia jej zawarcia.
  7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
  7.4. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej kwoty na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
  7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub  ściśle związanych z jego osobą; (5)  świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.
  7.6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru przez Konsumenta.

  1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży
  8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres ARDERO, os. Piastów 8/14  31-623 Kraków albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na biuro@zabezpieczenieauta.pl
  8.1.3. Sprzedawca  ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
  8.1.4. Sprzedawca informuje,  że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze  zm.).
  8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej
  8.2.1. Reklamacje związane ze  świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na adres ARDERO os. Piastów 8/14 Kraków lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na biuro@zabezpieczenieauta.pl
  8.2.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 1 miesiąca licząc od dnia, w którym zauważył nieprawidłowości w świadczeniu Usługi elektronicznej.
  8.2.3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  8.2.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  8.2.5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

  1. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.

  9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r.  (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z  dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  9.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
  9.3. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w  żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
  9.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: https://www.zabezpieczenieauta.pl/informacje/ oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego  żądanie.
  9.5.  Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o  świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 9.4 oraz (2) przesłanie  Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji Zamówienia.
  9.6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddana sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.
  9.7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU.
  9.8. Wszystkie opisy produktów i zdjęcia na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym i mogą się różnić od opisów podawanych przez producenta.
  9.9. Wszystkie użyte nazwy produktów, znaki graficzne, znaki towarowe, symbole są własnością odpowiednich firm i instytucji.

  W razie pytań zawsze służymy pomocą – mailowo biuro@zabezpieczenieauta.pl lub telefonicznie 12 307 07 67

   

ARDERO przywiązuje dużą uwagę do ochrony prywatności użytkowników sklepu. Polityka prywatności wyjaśnia dokładnie zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Klientach tego sklepu internetowego.

Jakie informacje zbieramy?
Zbieramy i wykorzystujemy dane Klientów tylko i wyłącznie na potrzeby działalności firmy ARDERO. Dane są używane dla realizacji zamówień oraz informowania naszych Klientów o promocjach.

Rejestracja użytkowników
Rejestracja nie jest wymagana w naszym sklepie internetowym do realizacji zamówień. Klienci, którzy się zarejestrują otrzymują dodatkowe funkcje sklepu oraz historię złożonych zamówień. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wysłanie go do nas przez formularz sklepu. Nie weryfikujemy danych osobowych Klientów zawartych w formularzu rejestracyjnym za wyjątkiem sytuacji kiedy dane te potrzebne są do realizacji zamówienia – np. poprawność adresu wysyłki. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za podanie danych identyfikacyjnych niezgodnych ze stanem faktycznym. Klient podający fałszywe dane osobowe odpowiada za koszty wysyłek przesyłek pod nieprawidłowy adres. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Klienta oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez firmę ARDERO w zakresie realizacji zamówień oraz celach marketingowych wyłącznie za uprzednią zgodą klienta – wszystko zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz.883).

Ochrona i przechowywanie danych osobowych 
Zabezpieczenie danych osobowych naszych Klientów jest dla nas bardzo ważne. Dane osobowe są u nas zabezpieczone i fizycznie i informatycznie. Ma to na celu uchronienie Klientów firmy ARDERO przed nieautoryzowanym dostępem do ich danych osobowych. Wszystkie dane osobowe przesłane do nas w formularzach są zapisywane i przetwarzane w sposób zgodny z polskimi przepisami – Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Udostępniania danych osobowych
Nie udostępniamy i nie sprzedajemy zgromadzonych w naszej bazie danych osobowych innym osobom lub instytucjom. Jedyny przypadek kiedy taka możliwość następuje prawnie, jeśli dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.

Przekazywanie danychW celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów (firmy kurierskie – DPD POLSKA Sp. z o.o. ; Inpost Sp. z o.o. , operatorzy systemów płatności – PayU). W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Pliki Cookies
Firma ARDERO używa plików cookies do generowania statystyk ruchu Klientów na stronach www. Zablokowanie plików cookies w przeglądarce nie powinno mieć wpływu na działanie sklepu.

Czym są pliki „cookies”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

To od decyzji użytkownika zależy czy pliki cookies będą zapisywane i przechowywane na jego urządzeniu końcowym. Wszystkich zmian można dokonać w panelach obsługi używanej przeglądarki postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w dziale pomocy tych przeglądarek. Przykładowe sposoby dezaktywacji plików cookies:

 • W wyszukiwarce Internet Explorer kliknąć „Narzędzia”, „Opcje internetowe” i wybrać „Blokuj wszystkie cookies”

Więcej informacji- Internet Explorer

 • W wyszukiwarce Google Chrome kliknąć „Menu Chrome” w prawym górnym rogu, potem „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane”, „Ustawienia treści” w sekcji prywatność i wtedy wybrać “Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm”

Więcej informacji- Chrome

 • W wyszukiwarce Firefox kliknąć “Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność” i kliknąć opcję nie śledź lub podobną.

Więcej informacji- Firefox

 • W wyszukiwarce Safari kliknąć „Ustawienia”, „Preferencje”, „Prywatność” i wybrać odpowiednią opcję.

Więcej informacji- Safari

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać informacje w formie Newslettera, z firmy ARDERO , prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i pozostawienie adresu e-mail.

Otrzymywane przez Państwa informacje, będą miały charakter informacyjny, marketingowy. Zapewniamy bezpieczeństwo przechowywania adresów e-mail oraz gwarancję nieudostępniania ich osobom lub podmiotom trzecim.

Dodając adres e-mail, wyrażają Państwo zgodę na:

 • Otrzymywanie wiadomości od ARDERO – drogą elektroniczną
 • Przetwarzanie Danych Osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie  Danych  Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).

Informujemy również o tym, iż w każdej chwili Państwa adres e-mail, może zostać usunięty z bazy mailingowej naszego serwisu. Aby to zrobić należy przejść na stronę wypisywanie z Newslettera oraz wpisać adres podany podczas rejestracji.

Prawa Klienta
Zgodnie z wcześniej wspomnianą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dania 29.08.1997 r.) zapewniamy wszystkim Klientom firmy ARDERO możliwość podglądu swoich danych osobowych oraz ich zmianę. Dane te mogą zostać także na prośbę Klienta usunięte z serwera firmy ARDERO. Zmianę danych osobowych zapisanych w naszej bazie danych można wykonać na stronie www w zakładce Moje konto.

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również
prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@zabezpieczenieauta.pl

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych.

 1. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  – Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
  – Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,
 2. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu: – kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

Administratorem danych osobowych zbieranych jest firma ARDERO z siedzibą w Krakowie os. Piastów 8/14 31-623.

W razie pytań zawsze służymy pomocą – mailowo biuro@zabezpieczenieauta.pl lub telefonicznie 12 307 07 67 

Informacje ogólne
Gwarancja na sprzedawane przez nas towary obowiązuje na podstawie dokumentu sprzedaży, który Państwo otrzymali. 
W razie stwierdzenia usterki należy przesłać zgłoszenie reklamacyjne na adres biuro@zabezpieczenieauta.pl 

Dodatkowe pytania dot. gwarancji lub reklamacji należy kierować na maila biuro@zabezpieczenieauta.pl

Reklamowany lub podlegający gwarancji produkt należy wysłać na adres:
ARDERO os. Piastów 8/14 31-623 Kraków

Warunki realizacji serwisu
Na rozpatrzenie reklamacji i realizację gwarancji zgodnie z polskim prawem mamy 14 dni roboczych. Jeśli naprawa wymaga dodatkowych wysyłek do serwisów zewnętrznych lub sprowadzenia części do serwisu czas ten może ulec przedłużeniu. O przedłużeniu okresu realizacji serwisu informujemy mailowo lub telefonicznie.
Serwis odsyłają Państwo na swój koszt na adres naszego serwisu. Koszt odesłania reklamacji do Państwa ponosi nasza firma.

Gwarancje zewnętrzne
Jeśli produkt posiada zewnętrzną gwarancję producenta procedura serwisowa opisana powyżej nie ma zastosowania. 
Podstawową formą realizacji gwarancji jest wtedy serwis producenta sprzętu. W takich przypadkach do sprzętu jest załączona informacja o gwarancji oraz blankiet takiej gwarancji albo informacja o jej rejestracji przez stronę www. 
Gwarancję zewnętrzną zgłasza się bezpośrednio w serwisie producenta – za pomocą maila lub telefonicznie pod podanymi 
w warunkach gwarancji kontaktami. Transport w przypadku gwarancji zewnętrznej w obie strony pokrywa producent. 
W przypadku gwarancji zewnętrznej Zabezpieczenie auta jest jedynie pośrednikiem w komunikacji, gwarantem jest natomiast producent sprzętu. 

W razie pytań zawsze służymy pomocą – mailowo biuro@zabezpieczenieauta.pl lub telefonicznie 12 307 07 67

Informacje na stronie www i koszyku
Dostępność produktów jest określona w karcie produktu – podana jest dostępna w danej chwili ilość na magazynie. Ilość jest również kontrolowana podczas zapisywania zamówienia z koszyka – jeśli liczba przekracza ilość dostępna Klient jest o tym informowany komunikatem. Dopiero po poprawieniu ilości jest możliwość złożenia zamówienia. Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem większej ilości prosimy o kontakt na adres biuro@zabezpieczenieauta.pl 

Statusy dostępności
Na stronie www widoczne są także graficzne statusy dostępności towarów oraz stan magazynowy.

Potwierdzanie zamówień
Ostatnią fazą potwierdzania ilości dostępnego towaru jest akceptacja przez nas złożonego zamówienia. Jeśli towar jest dostępny otrzymują Państwo potwierdzenie mailowe lub telefoniczne złożonego zamówienia. Jeśli ilość jest zbyt mała by zrealizować zamówienie kontaktujemy się z Państwem aby zmniejszyć lub zmienić/anulować zamówienie.

W razie pytań zawsze służymy pomocą – mailowo biuro@zabezepieczenieauta.pl lub telefonicznie 12 307 07 67

Informacje ogólne
Czas realizacji zamówień określony jest w każdej karcie produktu sklepu Zabezpieczenie auta. Czas realizacji zamówień łączonych jest więc taki jak najdłuższy czas realizacji któregoś z zamówionych produktów. Dla produktów, które posiadamy na magazynie zwykle czas realizacji to 24 godziny jeśli chodzi o dni robocze. Jeśli towar musimy sprowadzić lub wysłać z magazynu zewnętrznego czas przy produkcie wynosi 2-3 dni robocze.

Kurier się spóźnia
Jeśli kurier nie pojawił się w kolejny dzień roboczy po mailu informującym o wysyłce towaru prosimy o kontakt z firmą kurierską. Przesyłkę można odnaleźć również za pomocą narzędzi na naszej stronie www lub stronach firm kurierskich. Numer listu przewozowego, który jest potrzebny aby zlokalizować taką przesyłkę podany jest w Państwa profilu na stronie www oraz w mailu potwierdzającym wysyłkę.

Towary na zamówienie
Jeśli zabraknie towaru do Państwa zamówienia lub towaru brak chwilowo w ofercie nasi pracownicy skontaktują się i podadzą przybliżony czas realizacji takiego zamówienia lub zapytania. Dotyczy to również produktów, których nie ma w naszej ofercie a chcieli by Państwo je u nas zakupić.

W razie pytań zawsze służymy pomocą – mailowo biuro@zabezpieczenieauta.pl lub telefonicznie 12 307 07 67

W naszym sklepie internetowym udostępniamy następujące formy płatności.

Pobranie
Płatność za zamówienie w momencie odbioru przesyłki od kuriera. Kurier przed wydaniem przesyłki pobiera ustaloną kwotę zostawiając potwierdzenie zapłaty. Następnie wydaje zamówiony towar.

Przedpłata przelewem
Płatność przelewem na nasze konto bankowe PLN – Alior Bank 92 2490 0005 0000 4600 0013 1369 przed wysłaniem zamówienia czyli z góry. Po złożeniu zamówienia w podsumowaniu otrzymują Państwo kwotę i dane do przelewu. Znajdują się one również w mailu potwierdzającym zamówienie. Po wpłynięciu środków na nasze konto przystępujemy do realizacji zamówienia.

Płatności elektroniczne
Nasz sklep korzysta z płatności elektronicznych obsługiwanych przez operatora Payu.

W ramach płatności elektronicznych obsługujemy następujące formy płatności:

– karty kredytowe

 • VISA
 • VISA Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

– szybkie przelewy internetowe z transferem danych

 • mTransfer
 • Płacę z Inteligo
 • Przelew z BPH
 • Przelew24
 • MultiTransfer
 • Płać z Nordea
 • Płać z ING
 • Millennium – Płatności internetowe
 • Płacę z Alior Bankiem
 • Pekao24 Przelew
 • Płacę z Citi Handlowy
 • iPKO
 • PayWay Toyota
 • Płać z BOŚ
 • MeritumBank Przelew
 • R-Przelew

– szybkie przelewy internetowe z pozostałych banków

Millenet

Millenium Bank S.A.

KB24

Kredyt Bank S.A.

Sez@m

Bank BPH S.A.

Deutsche Bank

Deutsche Bank S.A.

BOŚBank24

Bank Ochrony Środowiska S.A.

eBGŻ

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

InvestBank

InvestBank S.A.

BNP Paribas

BNP Paribas Bank S.A.

VW Bank Direct

VW Bank S.A.

Credit Argicole

Credit Agricole Bank Polska S.A.

BS Wschowa

BS Wschowa S.A.

Polbank EFG

Polbank EFG

Getin Bank

Getin Bank S.A.

Po autoryzacji płatności nasz sklep otrzymuje zgodę na montaż urządzenia SEO CANBlu. Nie trzeba nam przesyłać żadnych potwierdzeń.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 

Raty 0% 
Udostępniamy naszym klientom nowoczesną formę płatności Payu. Dzięki temu rozwiązaniu klienci naszego sklepu internetowego będą mogli kupować na raty całkowicie online nawet w 15 minut.  

Koszty dostawy

– przesyłka kurierska DPD – 0 zł

Przewidywany czas realizacji zamówienia wraz z montażem

– od 1 do 3 dni roboczych

Informacje o reklamacjach
Jeśli zrealizowane przez Zabezpieczenie auta zamówienie nie spełnia Państwa wymagań prosimy o przesłanie reklamacji na głównego maila firmy: biuro@zabezpieczenieauta.pl lub zgłoszenie telefoniczne 12 307 07 67. Dołożymy wszelkich starań aby szybko wyjaśnić i rozwiązać zaistniały problem czy sytuację. 

Warunki zwrotu towarów – ustawowe prawo do odstąpienia od umowy
Jeśli zakupiony przez Państwa towar nie spełnia oczekiwań można go zgodnie z polskim prawem zwrócić.
Konsument wykorzystuje swoje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu – do 14 dni od zakupu towaru. Konsument następnie ma obowiązek odesłać towar w przeciągu 14 dni. Ustawa daje przy tym konsumentowi możliwość odstąpienia w formie pisemnej. 
– rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez ARDERO, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
– konsument rozumiany jako osoba fizyczna, prawa zwrotu nie dotyczą firm

Zgodnie z Ustawą konsument nie może dokonać zwrotu
– nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
– umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
– towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
– świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
– usług w zakresie gier hazardowych.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia konsumenta od umowy.

Aby dokonać zwrotu należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres: 
ARDERO os. Piastów 8/14 31-623 Kraków lub w formie elektronicznej (zeskanowanego i podpisanego oświadczenia woli) na adres: biuro@zabezpieczenieauta.pl

W razie odstąpienia od umowy, to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (art. 7 pkt 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów).

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez ARDERO świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

Po wysłaniu pisma z odstąpieniem od umowy należy wysłać sprzęt na adres :

Adres wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

ARDERO
os. Piastów 8/14
31-623 Kraków

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Jest również możliwość kompensaty czyli rozliczenia z nowym zamówieniem Klienta.

 

Dokument sprzedaży
Do każdego zamówienia w naszym systemie dodawany jest dokument sprzedaży. Ze względu na małą trwałość paragonów (papier termiczny), wystawiamy faktury papierowe. Dotyczy to także osób prywatnych. Faktury są wystawiane na podstawie danych podanych w formularzu zamówienia.

Faktury elektroniczne
Dokument sprzedaży po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez klienta przesyłamy na adres mailowy podany przy składaniu zamówienia. Jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę w wersji papierowej prosimy o maila na adres biuro@zabezpieczenieauta.pl o przesłanie faktury w wersji papierowej.

Błędy w otrzymanych fakturach
Jeśli okaże się, że wystawiona przez nas faktura sprzedaży zawiera błędne dane prosimy o pilny kontakt mailowy lub telefoniczny. Po otrzymaniu poprawnych danych skorygujemy dokument. Możliwe jest także przesłanie noty korygującej, którą podbitą i podpisaną odeślemy od Państwa księgowości – dotyczy firm.

W razie pytań zawsze służymy pomocą – mailowo biuro@zabezpieczenieauta.pl lub telefonicznie 12 307 07 67

W celu poznania autoryzowanego serwisu w którym jest możliwość montażu naszych urządzeń proszę o kontakt pod numerem telefonu 12 307 07 67. Posiadamy autoryzowane serwisy na terenie całej Polski oraz mobilnych instalatorów. Montaż zabezpieczenia jest możliwy po zakupie naszego urządzenia. Cenę i termin ustalamy indywidualnie i zależy od wybranego urządzenia, pojazdu w jakim ma być zamontowane urządzenie oraz ilości samochodów.

W razie pytań zawsze służymy pomocą – mailowo biuro@zabezpieczenieauta.pl lub telefonicznie 12 307 07 67

 

information, info, tips-1481584.jpg

Skontaktuj się z nami - 24/7

Szczegółowe informacje uzyskać można pod całodobowym numerem telefonu: